Basisonderwijs

Basisonderwijs

Alles over de basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij binnenkort naar de basisschool? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je uitgebreid over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk beginnen met je kleuter. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen wanneer je kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vier is een mooie leeftijd om te starten met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 wordt. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel spelen en omgaan met andere kinderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school beslissen om het meer uit te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt leggen kinderen de basis. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn veel vakken, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke plek in gaan nemen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Een aantal vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

Leerlingvolgsysteem en toetsen

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. Methodetoetsen vinden direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Ook al zijn methodetoetsen belangrijk, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, zijn onafhankelijk van methodes en goed te begrijpen door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te helpen.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Dat kan komen door een achterstand in het leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. De basisschool moet wel aantonen alles te hebben gedaan om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door deskundigen verwezen wordt. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een kind met behoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat sterk is georganiseerd, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Vergeet echter niet om ook zelf langs te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar elke school kan daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Een afspraak op school maak je zo en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Cito-toets groep 4 voorbereiden

Edu

OBS De Blokkendoos

OBS De Krullevaar

Cito-toets groep 4

Cito groep 4

Citotoetsen basisonderwijs

Link toevoegen

Websites

Google

Meester Fred

juf Emma

Link toevoegen

Cito toetsen

Cito-toets M4

Cito-toets E4

Controle in groep 4 met de Cito-toets

Link toevoegen

Info voor ouders

Info voor ouders

Rekenproblemen voorkomen

Citotoetsgroep4 business site

Cito oefenen groep 4

Meester Cor

Juf Ingrid

Link toevoegen

Informatie

Oefenboeken groep 4

T.co

Wat leert je kind in groep 4?

Juf Nadine

Link toevoegen

Bibliotheek

PxHere

Link toevoegen

Documenten

Notion

Youtube

Instagram

Link toevoegen

Blogs

Cito in groep 4 afnemen?

Canvas

Sneller lezen met racelezen

Wat leert een kind in groep 4?

Link toevoegen

Nieuws

Cito-toetsen voor controle

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari en betreft de Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten over deze toets. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u helemaal geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruit gaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiden

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruim aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze website.
 
Conclusie

Als je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn beslissen veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4 op de basisschool.

Alles over groep 4

Juf Esther

Juf Daphne

Juf Danielle

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 19-08-2021

Link toevoegen